divendres, de juny 22, 2012

Vilamajor i els vaixells


Cap al 1314-1315 es va produir un canvi de la política de Jaume II envers els països islàmics. El 28 d'octubre de 1314, des de Lleida, Barcelona va ser autoritzada pel rei a armar dues galeres i un lleny per fer front als vaixells musulmans que hostilitzaven les costes de Catalunya.

Per finançar l'armament d'aquestes naus es va permetre als consellers recaptar una imposició sobre els blats i les carns, d'acord amb les següents estipulacions. El venedor havia de pagar un tribut de 2 diners per quartera de blat i altres grans que es mesuressin igual, i 1 diner per quartera d'ordi i altres cereals que es mesuressin igual; quant a la carn, el venedor havia de pagar 1 diner per lliura de pes.

El producte de la imposició només es podria destinar a la construcció i armament dels tres vaixells esmentats, i no a altres usos. Els guanys de l'armada haurien de ser esmerçats tant en l'armament d'aquestes naus com en la construcció d'altres. La imposició seria administrada per unes poques persones, probablement només dues o tres, designades per a tal fi pels consellers i els prohoms. Aquests recaptadors prestarien jurament i homenatge en poder del batlle reial i haurien de retre comptes als consellers i als prohoms. L'ordinació duraria com a màxim quatre anys, o un temps menor a parer dels consellers. El rei garantia que el veguer i el batlle de Barcelona no interferirien en el procés de recaptació i que farien contribuir a tots els qui en tinguessin l'obligació.

El mateix 28 d'octubre, Jaume II va escriure als llocs de Caldes de Montbui, Vilamajor i Cardedeu, Sant Celoni, Granollers, Terrassa i Sant Boi, notificant-los que a Barcelona s'havia establert aquesta ordinació per col·laborar en la defensa de les costes de Catalunya i que, com que aquestes localitats es beneficiarien d'aquesta seguretat, també hi havien de contribuir. Així mateix, el rei va escriure al bisbe i al capítol de Barcelona, demanant-los que fessin col·laborar en aquesta imposició tant als eclesiàstics com als homes dels seus dominis respectius.

Bibliografia

RIERA  VIADER, Sebastià, ROVIRA SOLA, Manel. Les ajudes concedides per la ciutat de Barcelona a Jaume II (1314-1326). Barcelona Quaderns d'història, 2/3, 1996

Cap comentari: