dissabte, de febrer 15, 2014

El Cortès: pagesos o teixidors?

Els orígens

El 1333, conegut com “lo primer mal any” , fou l’inici d’una sèrie de crisi que va durar tot el segle XIV i que causà una enorme mortaldat a casa nostre. Quines foren les causes:  • El segle XIII es va caracteritzar, en línees generals, per un fort creixement econòmic que provocà creixement de la població. Però  a principis del segle XIV no hi havia capacitat agrícola suficient per poder alimentar a tota la població (es produïa menys del que es consumia). Els preus varen augmentar considerablement no poden accedir les persones amb una economia menys favorable. El 1333 s’inicià un període de males collites, per causes climatològiques, que va fer augmentat l’espectre de persones afectades per la fam.
  • La manca de recursos agrícoles no va fer que els senyors feudals (noblesa i església) renunciessin als seus privilegis, sinó tot al contrari, per mantenir el seus alts nivells de vida varen fer augmentar els impostos. La població agrícola va veure com una part molt important de la minsa producció que recollien  havia d’anar destinada a pagar els impostos.
  • Una població mal alimentada és més susceptible d’adquirir enfermetats com així va succeir. Durant tot el segle hagueren diverses epidèmies de pesta que varen maldar una part important de la població.
Tot plegat va significar una pèrdua de la meitat de la població a Catalunya, i Vilamajor no ser una excepció. No tenim dades sobre la quantitat de persones que varen morir, però si que tenim indicis que  fan suposar que hagué una pèrdua important de població.

Els anomenats mansos rònecs  foren  els habitatges que van ser abandonats pels seus habitants, sigui per què fugien de la fam o de les epidèmies, sigui per què varen morir. La qüestió  és que hi ha documentats l’abandonament de moltes masies a Vilamajor durant el segle XIV. Tenim el de Palestí, Janer,  Egidi o Jaufred, tots situats  a banda i banda de la Vall de Sant Elies. Però d’altres van poder sobreviure, no sabem si per una pura qüestió de sort o bé per què tenien una economia agrícola més consolidada. Dos exemples, situats a la mateixa Vall de sant Elies, foren el mas Cortès i el mas Amat, tots dos de propietat reial.
A finals del segle XIV principis del XV, la crisi estava tocant fons i començament a veure’s “brots verds”. Les masies que varen sobreviure, davant  de l’augment de la demanda agrícola varen començar a adquirir els “mansos rònecs”. Així el mas Amat adquirí  el mas d’Egidi i el de Jaufred, mentre que El Cortès  ho va fer amb el mas Palestí  i el Janer. Sembla que aquest darrer era el més poderós atès que posteriorment tots dos masos es van unir creant un de sol restant com a nom el del Cortès.


El topònim

El topònim fa referència  a un sobrenom o malnom procedent de l’adjectiu “cortès”, o sigui, la primera persona que va emprar aquest mot hauria de tenir com a principal característica la seva  cortesia.  Les primeres nissagues documentades que el varen emprar  tenien procedència aragonesa  i daten del segle X-XI. És obvi pensar que el cognom es va estendre per tota la geografia ibèrica, inclosa Catalunya.

La història

La primera referència documental de l’existència d’un Cortès a Vilamajor és de l’any 1397 on surt esmentada  Sibil·la Cortès, filla de Pere i Francesca, casada amb Pere Arquer. Hem de suposar que Pere Cortès vivia  a la masia del Cortès almenys des de la segona meitat del segle XIV. Posteriorment la masia surt esmentada en els fogatges del 1497 i 1515, essent continuada la seva existència fins avui en dia.
Amb la implantació de la figura de l’hereu a Catalunya amb l’objectiu de mantenir  sota una mateixa persona tots els béns familiars, va provocar que els germans, anomenats fadrins o concos, només tinguessin tres sortides:

-        restar a la casa pairal sota les ordres del seu germà hereu sense possibilitats de progressar
-         marxar de la casa i instal·lar-se en un altre indret, sigui com  a pagès en unes terres facilitades pel germà hereu  o bé aprendre un ofici que el permetés la independència econòmica, i per què no una certa llibertat.
-        Fer-se de l’estament eclesiàstic.

Nosaltres ens fixarem en la segon opció atès que va ser la que va donar lloc a una branca dels Cortès dedicava als negocis de teixits

El primer teixidor documentat, de meitat del segle XVII, fou Pau Cortès, possiblement  germà de Joseph Cortès, hereu del mas Cortès. En Pau  es va casar amb Joana i es varen anar a viure a Sant Pere de Vilamajor, molt probablement en els terrenys que avui en dia ocupen les cases d’en Miquel Cortès,  tenint dos fills, en Gabriel i n’Antoni. El primer fou l’hereu del negoci familiar mentre el segon hagué de marxar a viure a unes barraques de Vilanova de Vilamajor (actualment Sant Antoni de Vilamajor) on va exercir com a treballador.

En Gabriel es va casar tres vegades. La primera ho feu amb Margarida  tenint un fill, en Joan, futur hereu. La segona fou Maria Canal, fill de la masia de Can Canal amb la qual va tenir un fill, en Pere.  La tercera fou Eulàlia Batser desconeixent si varen tenir descendència.

Fixem-nos en Pere, fill d’en Gabriel  i Maria Canal. No va poder heretar del seu pare el negoci familiar ni tampoc de la seva esposa els béns de la masia de Can Canal. Per tant ni era teixidor ni era agricultor. Segons la documentació fou  un treballador, possiblement un jornaler o bé un aprenent d’un mestre d’ofici. Pere es casà amb Elisabet Gibert, una noia que procedia d’una família pobre de Mosqueroles, una prova més  que en Pere no era ni molt menys una persona acabalada. Fruit del seu matrimoni va néixer en Thomàs el qual es va casar amb Maria Tomàs de la masia de Can Tomàs. Tingueren tres fills: en Jaume, Pere i Isabel.Per tant, només l’hereu, en Gabriel (fill de Gabriel i Maria) va continuar amb la tradició familiar de teixidors a Sant Pere.

Respecte el segon fill  de Pau i Joana, n’Antoni, consta en la documentació que viu a unes barraques de Vilanova de Vilamajor i exerceix com a treballador. Es va casar amb Paula Collell en primeres núpcies, i amb Magdalena Pujol en segones.

Però no foren els únics. Al 1715 el cap de la casa pairal del Cortès era Segimon Cortès Reull el qual es va casar amb Maria Bellpuig Vila. Tingueren  tres fills:  l’hereu Genís, en Domènec i en Jaume.

En Domènec va haver de marxar de la casa pairal a la cerca d’un ofici. No ens ha d’estranyar que anés cap a Sant Pere de Vilamajor per aprendre l’ofici de teixidor de mans dels seus familiars, concretament d’en Gabriel. La seva especialitat era la de  perxer o teixidor especialista en la fabricació de galons, passamans i altres teixits propis de la passamaneria. Es va casar amb Antonia Vallhonesta Costa i varen marxar a viure  a Barcelona, al costat de la plaça de Sant Jaume. Els seus fills varen continuar amb el negoci familiar.

En conclusió podem dir que els Cortès de Vilamajor es varen dividir en dues branques molt diferenciades: una agrícola que romangué al mas del Cortès, i una altre dedicada al negoci del teixits  la qual van exercir a Sant Pere de Vilamajor i a Barcelona.

 Bibliografia

Gemoncol.blogspot.com.es

Arxiu ajuntament de Sant Pere de Vilamajor

1 comentari:

Gen Moncol ha dit...

Moltes gràcies per l'homenatge a la meva família.
Com a culminació a la nissaga del tèxtil, comentar que en Ramon, el fill gran de Domènec Cortès i d'Antonia Vallhonesta, va anar després a Terrassa on es va casar amb Teresa Boada, i allà seguiren el negoci fins el seu net Ramon Cortés Prat que va fer societat amb el que era el seu cunyat, Jaume Colomer Forrellat, constituïnt els "Magatzems Cortés i Colomer".Aquí ja es va acabar, tot i que el meu besavi i el meu avi i els seus germans van introduïr-se en el sector de les maquines de cosir.