divendres, de desembre 27, 2013

Contracte de lloguer de Can Mora

De l’any 1705 ens arribat un interessant document d’arrendament  de Can Mora, tant la casa com la masia. Si analitzem la informació amb  cura obtindrem una informació valuosa que ens farà entendre el  paisatge i la societat vilamajorina de començament del segle XVIII.

El document ens informa que el propietari de Can Mora, en Rafel, vol llogar la masia i la casa que l’acompanya a Batista Guinart, una persona que pels cognoms sembla no és d’una família arrelada al poble. Per què vol l’hereu de Can Mora llogar-la? Evidentment per què estava en dessús possiblement per què els seus propietaris han marxat a viure a un altre lloc gràcies a la seva suposada potència econòmica.  Cal anotar que la família Mora és una de les més antigues de Vilamajor, concretament Can Mora és citat en un document de l’any 1240, no deixant d’aparèixer el topònim  al llarg dels segles posteriors. Els beneficis  que obtenia de les seves activitats   els deuria permetre viure de rendes, fet que podria haver provocat que marxessin als nuclis de població o inclús a les grans ciutats.


Can Mora 1926. Fotografia Antoni Gallardo

Les condicions de l’arrendament seran les següents:

-  De cada sis quarteres  (69,518 litres)  produïdes, dues anaven destinades al propietari  i la resta pel masover.

- No haurà de pagar res pels llobins (tramús), una llegum emprada per alimentar bestiar

- No podrà tallar arbres des de la soca per evitar la seva mort. La fusta dels arbres s’empraven per nombroses coses (eines, energia calorífica, aliments) i la seva avantatge és que es regenera sempre i quan la part soterrada (arrels ) es conservi.

- El bestiar es repartirà a parts iguals excepte els bous (els quals s’empreven per treballar i no com aliment) i se li autoritza al masover a tenir-ne un de propi.

- El darrer any del lloguer (el quart) haurà de deixar 12 quarteres lliures  per què l’amo la treballi. Aquesta clausula respon a què el propietari tingui l’opció de preparar la collita de l’any següent en què finalitza el lloguer.

Haurà de deixar una quartera per les beses i la civada

- El cànem s’haurà de compartir posant la llavor l’amo

- L’amo es reserva dues cambres  noves

- Les gallines i ous aparts iguals i l’espelta (gra) per aliment

- A l’hort ha de deixar espai per a 100 cols i lloc per les lletugues

- Els  fruits de la vinya a parts iguals (l’amo podrà pagar a la soldada i els masovers faran la vida als treballadors)

- L’oli i el pinyol a mitges

- L’amo pagarà talls i taxes i els masovers la vida als soldats però l’amo pagarà 4 dels 14
Per obres de la casa  i la riera l’amo paga

Gràcies al document d’arrendament podem conèixer quines eren les activitats productives que es duien a terme a principis del segle XVIII  a les masies situades a la  plana de Sant Antoni de Vilamajor, el veïnat conegut com a Vilarasa.

Conreaven llegums com el llobí (tramús) destinat a alimentar el bestiar; tenien productes de l’hort com les cols i els enciams; cereals com la civada, espelta i beses; plantaven cànem per  fer cordills; teníem nombrosos arbres dels quals treien matèria primera per fer eina i fruita per alimentar persones i bestiar;  evidentment tenien bestiar entre el que destacava el bou emprat com animal de tir, i les gallines que produïen ous;  hi havia vinyes de les quals treien el raïm utilitzat per fer vi o com a fruit i  tenien oliveres per fer oli. Tota la producció anava destinada a satisfer les necessitats dels habitants del mas, però a més calia que els sobrés una mica per pagar arrendaments,  impostos com els talls i les taxes així com al soldada

Bibliografia

POCH RUESTES,  Josep. Sant Antoni de Vilamajor. Un poble jove que té arrels en el passat. 1776-1950. Ajuntament de Sant Anton i de Vilamajor. 2006

POCH RUESTES,  Josep. Vilamajor, un poble forjat per comtes, capellans, pagesos i menestrals. Ajuntament de Sant Pere de Vilamajor.2010.

dimecres, de desembre 11, 2013

Vilamajor i les Corts Catalanes

La Cort General de Catalunya o Corts Catalanes fou l'òrgan legislatiu del Principat de Catalunya des del segle XIII fins al segle XVIII. Establertes el 1283, segons Thomas Bisson, han estat considerades pels historiadors el model per excel·lència del parlament medieval.
Les componien el Rei i els anomenats 3 braços de corts: l'eclesiàstic, el militar o noble, i el reial o de les viles.

Braç eclesiàstic: Braç de les corts dels regnes de la corona catalanoaragonesa en el qual s’aplegaven els representants de l’Església. En formaven part l’arquebisbe de Tarragona, els capítols de les catedrals, els priors dels convents i els abats dels principals monestirs i els representants de l’Orde de Sant Joan.

Vilamajor no en tenia cap representant.

Braç militar: Braç de les corts dels regnes de la corona catalanoaragonesa en el qual s'aplegaven els representants de la noblesa feudal laica, detenidora de feus i baronies. Al Principat el seu poder ultrapassava la tercera part del territori i dels seus habitants. N'era cap el comte, després el duc de Cardona, i seguidament els barons, cavallers, generosos i homes de paratge, sense, però, que poguessin tenir vot en corts o en les reunions del seu estament, si no havien arribat a l'edat de vint anys. l'estament militar formà un sol braç, bé que en el seu si hom pogués distingir tres categories: magnats, nobles i cavallers. Eren convocats personalment pel sobirà i obligats a assistir a les corts en compliment de llur deure de vassallatge.

La nissaga familiar dels Derrocada varen tenir nombrosos representants a les Corts  com Marcos de Llanza  d’Alfou que va assistir a les Corts de Sant Cugat l’any 1419, Jaume de Llanza i Derrocada que va assistir a les Corts del 1701  i 1705, Antoni de Llanza i Amell que va assistir a les Corts del 1705.

Braç reial: Braç de les corts dels regnes de la corona catalanoaragonesa en el qual s’aplegaven els representants de les ciutats i viles que depenien directament del Rei. El 1283 es va constituir el braç de forma oficial formant part d’ell 12 ciutats, encara que amb el temps el nombre va créixer fins arribar als 58 (incloses les del Conflent i Rosselló a la Catalunya Nord). Per la vegueria de Barcelona estava representada Vilamajor juntament amb ciutats com a Barcelona, Mataró, Granollers, Cardedeu, Caldes de Montbui, Terrassa, Sabadell, Palausolità i Moià). Cadascuna d’aquestes  ciutats o viles tenia dret a tenir tants síndics o representants  com volguessin, però a les Corts només tenia dret a un vot.   Els representants en un primer moment eren escollits per elecció directa dels veïns però posteriorment fou una facultat del Consell.

 Els requisits per optar al braç reial: els síndics havien de formar per els ciutats o viles amb dret a vot a les corts i que tinguessin residència en la ciutat o vila que els representava, no eren  admeses les subjectes a jurisdicció eclesiàstica o senyorial, ser deutor de la generalitat, no treballar pel rei, viure en territori català, no tenir penes condemnatòries i no haver tingut un delicte de regalia.

Cada any s’escollia un Síndic a Vilamajor entre els jurats sortints del sistema insaculatori. Un exemple és en Perpunter el qual fou Síndic a les Corts del 1701.

Bibliografia

MORALES ROCA, Francisco Javier. Prócederes habilitados en las Cortes del Principado de catalunya. Volumen 2


dimecres, de novembre 20, 2013

On va residir Casas i Amigó?

Es de tots coneguts que  el poeta del Vallès va passar llargues estades  a Alfou (http://vilamajor.blogspot.com.es/2012/11/125e-aniversari-de-la-mort-del-poeta.html), però el que no es tenia clar era exactament on. Uns deien que  a Can Llança mentre d’altres a Can Suarí. No fou fins l’any 1962  quan el reverend  de Cardedeu, que a la vegada ho era d’Alfou, en Joan Roldan, ho va confirmar: Cases i Amigó estava unit a Can Suarí . En què es fonamentava?

La primera pista l’obtenim del  poema “El roure vell” on diu:

“les fulles de sa brancada
ombregen el meu portal,
les parets de la parròquia
i les tombes del fossar”

El missatge és clar: el seu portal es trobava al costat d’un gran roure que donava ombra a l’església i al cementiri. Totes les pistes apunten a la  masia de Can Llança però hi ha una dada que desmunta la hipòtesi, on és el roure?.

L’arbre actualment no existeix però els més vells del lloc el situen  en el camí que duia de la parròquia d’Alfou a Can Suari, per tant no estava al costat de Can Llança. Aleshores, per què les referència al cementiri i a la parròquia? Segons el mossèn  quan parlava d’aquest dos elements ho feia en un sentit figurat.

El segon argument  també fa referència a un altre poema, “Cant a la masia” on  l’autor fa una descripció d’una masia la qual coincideix amb Can Suari.


“ Veigues cremades i pedres ennegrides
on va quedar escrita per flames atrevides
la guerra de l’any vuit”

Fa referència a la crema de Can Suari per les tropes franceses, a principis del segle XIX, a causa de la batalla de Cardedeu (http://vilamajor.blogspot.com.es/search?q=batalla)


Finalment, el quart argument és purament familiar: Cases i Amigó estava emparentat  amb els propietaris de Can Suari. L’antiga propietària, Anna Alguer Amat, tenia una col·lecció de records del poeta com una fotografia seva feta per Napoleó, un retrat de la seva mare  Serafina d’Amigó de l’any  1862   i un del seu avi Francesc Amigó Alguer del 1863, una carta dirigida al seu oncle Josep Alguer i un taló del ferrocarril consignat pel poeta i dirigit a Can Suari 

Bibliografia


La Vanguardia, diumenge 29  de juliol de 1962, pàg 21

dimarts, de novembre 05, 2013

Els llombards a Vilamajor

Durant el saqueig de Roma per Alaric l'any 410, la corporació de mestres d'obres abandonà la ciutat refugiant-se en una illa situada al llac de Como, al nord d'Itàlia. Al segle VI (568-569) es va instaurar en aquest zona el regne Llombard i aviat els seus sobirans es van donar compte de les enormes aptituds dels mestres d'obres comanesos, de tal manera que els hi van encarregar la construcció de nombrosos edificis. És el naixement del que s'ha anomenat l'arquitectura llombarda.

L'any  774 la Llombardia fou conquerida per les tropes de Carlemany acabant amb el regne llombard del nord. Roma, que continuava sent el centre del món, fou el lloc escollit per Carlemany per auto proclamar-se emperador d'un vast territori.
Després de l’intent dels sarraïns de conquerir el regne franc, el quals foren derrotats a la batalla de Poiters l’any  732, Carlemany va decidir crear un territori, anomenat Marca hispànica, que servís de  tampó  davant de possibles nous atacs dels musulmans. Al capdavant va posar diversos comtes.

Les relacions dels comtats de Barcelona amb la resta de l’imperi franc varen augmentar considerablement. Hagueren constants anades i vingudes de membres de la noblesa i de l’església  a diversos territoris francs com Aquitània, Borgonya i Llombardia.

A partir del segle VIII comencem a trobar documentalment l'aparició de nombroses referències als llombards, sobretot antropònims, el que demostra que hagué un important moviment migratori, alguns dels quals, probablement, fossin metres de cases juntament amb col·laboradors seus formant uns tallers itinerants i donant a conèixer la seva capacitat constructiva.

En el políptic de Sant Pere de Vilamajor (http://vilamajor.blogspot.com.es/2009/11/el-politptic-de-vilamajor.html ) de l’any 950 surt esmentat un tal Longobard el qual va donar una peça de terra  de vinya que es trobava a la villa de brugarias. Tenint en compte que en aquella època els antropònims  es feien amb el nom de la persona més una característica pròpia d’ell que el permetés identificar (per exemple: Josep Riera per que vivia al costat de la riera, Joan Fuster per què era el fuster, etc), no ens ha d’estranyar que Longobard fou  una persona que procedia de la Llombardia.

Un altre argument que pot donar versemblança a la teoria és que brugarias prové de  la paraula francesa bruyère la qual va passar de França a la Llombardia on es coneguda amb el nom de brughiera i que feia referència a terra inculta, erma, plena de plantes invasives i no fructíferes.  La forma llatina de bruguera és brucaria, essent el sufix –aria una expressió de col·lectivitat. Un document de l’any 942 fa menció a la vila  de brucarias en el terme actual de Vilamajor.

Podria ser que hagués una emigració de llombards a Vilamajor autoritzada i fomentada pel comte de Barcelona, el qual era el propietari de les terres de Vilamajor, i  que els concedí  una terra erma i no ocupada per què s’instal·lessin? Si continuem especulant, podria ser que  alguns dels llombards nouvinguts fou un mestre de cases i col·laborés en la construcció del castell de Vilamajor? . Si realment fos així estaríem davant d’un fet inèdit.

Hi ha, però, autors que no estan d’acord amb la meva teoria. En Joan Duran argumenta que si es cert que hagué un moviment migratori de la Llombardia cap a Catalunya, no es pot demostrar que els nouvinguts fossin arquitectes o mestres de cases.

Amb el temps, el comtat de Barcelona es va convertí en el més important i poderós de tots fins el punt que el 988 el comte  Borrell II trenca el pacte de vassallatge amb el regne franc declarant-se independent. És el naixement de Catalunya.


Les relacions diplomàtiques i comercials varen donar un tomb. Ara l’objectiu no era el reialme franc sinó Itàlia i el papat romà. S’intensificaren les relacions amb ells i fruit d’elles va haver un transvasament cultural. D’allà portaren l’art llombard el qual es va assentar a Catalunya amb força i que va donar lloc al “primer romànic”  al segle XI. Recordem que el campanar de Sant Pere, l’anomenada Torre Roja, és d’estil llombard començada a construir al segle XI. Però aquest és una altre història que properament comentaré a Història de Vilamajor. 

Bibliografia

BALERY i JUVANY, Josep. Orígens històrics de Catalunya.

PUIG i CADAFALCH, J; FALGUERA i SIVILLA, A; GODAY y CASALS, j. L’arquitectura romànica a Catalunya. Volum II. Del segle IX al XI.

AVENTIN, Mercè. El políptic de Sant Pere de Vilamajor. Història política, societat i cultura dels països catalans. Volum II. Pàg 106. Enciclopèdia catalana. 

DURAN-PORTA, Joan. ¿lombardos  en Catalunya? Construccion y perviencia de una hipotesis controvertida. Museu nacional d’art de Catalunya.

dimarts, d’octubre 22, 2013

La República de Sant Antoni de Vilamajor: quatre dies que varen canviar un poble

El 12 d’abril de 1931 es varen celebrar eleccions municipals a tota Espanya. A Sant Antoni de Vilamajor varen guanyar els partidaris de la instauració de la República. Foren escollits regidors Josep Llavina Pla, Pere Prat Bardera,  Andreu Rosàs Boter, Vicenç Guardi Alemany, Josep Planas Bellavista, Josep Tramunt Casanovas, Vicenç Genís Julià, Pere Paloma Reventós i Esteve Arquer Puigagut.

El dia 14 d’abril de 1931 a les 21  hores es varen reunir els regidors republicans  electes per majoria, el quals varen presentar-se en manifestació fins a la casa de la Vila  on varen enlairar la bandera  proclamant la República d’aquest poble. El delegat dels manifestants, el senyor Joaquim Estapé Baladia, va pregar que el dia 15 es fes festa nacional i acordaren que el dia 15 es reunirien a  les 16 hores per que prengués possessió el nou Ajuntament.

El dia 15 el secretari del consistori va procedir a la destitució dels regidors  que ocupaven càrrecs i es varen escollir per aclamació les persones que havien de desenvolupar-los:

Alcalde provisional: Josep Llavina Pla
Segon alcalde: Josep Tramunt Casanovas
Tercer alcalde: Pere Prat Bardera
Síndic:  Andeu Rosàs Boter
Alcalde d’Alfou: Josep Planas Bellavista
Regidors: Vicenç Guardi Alemany, Vicenç Genís Julià, Pere Paloma Reventós  i Esteve Arquer Puigagut.

Els primers acords que es varen prendre foren:

-          compra de banderes republicanes
-          compra de quadre al·legòrics sobre la República per l’escola dels nens i l’escola de nenes
-          Les sessions de l’ajuntament es realitzaran els dissabtes a les 16 hores.
-          A la propera sessió s’escolliran els  càrrec per formar les comissions respectives.
-          Hi ha quatre individus que estan com a guàrdies republicans municipals.

Finalitzada la sessió un  grups de veïns del poble han donat visques a la República  acompanyats per una orquestra que tocava la marsellesa  i obligant als membres del consistori que sortissin al balcó. Va prendre la paraula el secretari, el senyor Emili Corral,  el qual demanà  cordura al poble, el sagrat respecte dels drets dels ciutadans i que es castigarà qualsevol pertorbador de l’ordre.

El  16 d’abril de 1931 l’alcaldia republicana de Sant Antoni de Vilamajor comunica al president del govern de la República Catalana, en Francesc Macià,  la constitució  de l’ajuntament republicà sense que hagué cap protesta o incident. El fet fou celebrat amb balls populars i mostres d’alegria de la població en una ambient d’harmonia i normalitat.


Bibliografia


Actes ajuntament.

diumenge, d’octubre 13, 2013

L’epigrafia d’Orila

A la façana principal de l’església de Sant Pere de Vilamajor trobem  una epigrafia inserida dins una pedra. Es tracta d’una còpia atès que l’original es troba a l’interior de dita església, concretament en el nàrtex.
L’epigrafia diu “ aquí reposa el prevere Orila visqué 80 anys, morí el 910 de l’era” (872 d.c)

Es tracta d’una epigrafia anomenada genèricament  monumenta per què fa referència a la construcció, reconstrucció, rehabilitació, fundació o dotació d’edificis religiosos.

No deixa de ser una publicitat que en el cas que ens ateny ho fa d’un personatge el qual ha impulsat i ha propiciat la construcció  i que vol acreditar els seus mereixements per la posteritat. Per tant, de l’epigrafia s’ha d’entendre que el 872 es va construir o reformar o fundar una església essent el principal patrocinador/promotor el prevere Orila.

Es tracta de la resta escrita més antiga que tenim de Sant Pere de Vilamajor i que ens dóna una idea de la seva antigor.

Bibliografia

DE SANTIAGO FERNANDEZ,  Javier. Cronología y comunicación publicitaria en los condados catalanes. Universidad complutense de Madrid

dissabte, de setembre 28, 2013

Benidorm fou fundada per vilamajorins

Benidorm és una ciutat de la província d’Alacant situada a la comarca de la Marina Baixa i que té el seu origen en petits poblaments ibers i romans. Posteriorment  durant l’ocupació sarraïna s’instal·là una alqueria o petita comunitat rural  en la partida de Lliriets.

En Jaume I el conqueridor va ocupar l’alqueria vora l’any 1245 i seguint les polítiques de repoblació va oferir les terres aquells que estiguessin disposats a ocupar-les.

Es té coneixement que els primers repobladors, i que a la llarga van crear el municipi de Benidorm, vingueren de Vilamajor, concretament el 20 de juliol de 1249  i foren en P. Gual de Vilamajor i altres 4 pobladors  als quals se li van donar “cases i quatre jorobadas o espai de terra que  es pot llaurar  per un jou de bous en un dia”

El cognom Gual  i totes les seves variants (Gol o Guadall) provenen  del nom personal Wadald  que significa “caminar” o “passar a gual” o bé, segons altres fonts, “il·lustre, governant”.

 La primera referència documental de l’existència del cognom Gual a Vilamajor data de la meitat del segle XI.  Amb el temps, la nissaga dels Gual es va convertir en una de les més importants i esteses de Sant Antoni de Vilamajor tal com testimonia la gran quantitat de masies que tenen el topònim Gual o alguna de les seves variants.

Consta documentada l’existència d’un Pere Guadall a meitat del segle XIII. Podria ser el Pere Gual de Vilamajor  fundador de Benidorm?

Bibliografia

LLORCA IBI, Francesc Xavier. El llenguatge mariner de la Marina. Publicacions. Universitat d’Alacant.

Genealogia Antem-Bardera. www.genealogia-antembardera.net

http://vilamajor.blogspot.com.es/search?q=cognom+gual

diumenge, de setembre 08, 2013

La crema de l'església de Sant Pere de Vilamajor

Amb motiu de l'atorgament del títol de fill adoptiu a Pompeu Fabra, el Centre d'estudis de Sant Pere de Vilamajor va emetre un informe.

En aquest article podeu llegir la part històrica de dit informe. 


CONTETX: LA GUERRA CIVIL ESPANYOLA

El 18 de juliol de 1936, el general Francisco Franco s’aixecà en armes contra el règim democràtic de la II República donant inici a la Guerra Civil espanyola.

En aquells moments, la primera dona regidora de l’ajuntament de Barcelona, Maria López de Sagredo, tenia llogada la casa La Jardinera del nucli històric de Sant Pere de Vilamajor, una de les cases de la família de Miquel Cortès. Fruit de l’amistat amb la regidora, Pompeu Fabra i Poch visqué temporalment a la casa del costat, també de la família Cortès, anomenada «La Tulipa». Uns dies abans de l’inici de la guerra, López de Sagredo i altres personalitats, com el Cònsol d’Egipte, que s’estava a can Duran, van abandonar el poble. Pompeu Fabra no marxà i es quedà a La Tulipa.

El 20 de juliol de 1936, un cop començada la Guerra Civil espanyola, un escamot armat va entrar a Sant Pere de Vilamajor per tal de perseguir i matar capellans, malmetre i cremar l’església i les ermites del municipi i tot el material religiós que es trobés, a més d’endur-se les campanes del campanar per a poder fondre-les i obtenir, així, material de guerra, ja que el bronze era un material molt preuat. Alguns veïns ja havien fet amagar a mossèn Geli cap a Cànoves perquè no l’afusellessin.

A punta de pistola, l’escamot obligà al campaner, el Sr. Sauqué de cal Ferrer, a descollar les campanes i llançar-les avall. De les quatre campanes que hi havia al campanar de Sant Pere de Vilamajor (la Gran, o «de les hores»; la «de les Oracions», la «dels Difunts» i la Petita, o «dels quarts»), se n’endugueren dues: la de les Oracions i la dels Difunts, deixant les campanes Gran i Petita per poder tocar els tocs civils. La campana dels Difunts, al caure, va malmetre part de la cornisa de llevant, mentre que la campana de les Oracions caigué davant la façana de migjorn i, de l’impacte, malmeté la muralla i caigué de bocaterrosa a la pujada de l’església.

Durant els següents cinquanta-dos anys el campanar només tingué dues campanes. El 29 de juny de 1988, per la Festa Major, es van col·locar tres noves campanes: l’Anna (Oracions), la Laia (Difunts) i la Maria (Quarts). La campana Gran (de les hores), de 1776, encara es  roba en funcionament a dalt del campanar, mentre que la campana Petita (dels quarts) es troba retirada en exposició a la Mongia de Vilamajor.

Diversos veïns del poble n’han donat el següent testimonis:

«L’avi el volien agafar perquè era amic del rector. Estava inscrit en unes llistes a Granollers, que l’havien de venir a buscar. Aleshores, ve l’avi i diu: “Noia, hem de marxar. Diuen que han de venir a cremar l’església i a lo millor ens cremen totes aquestes cases nostres d’aquí”.

I després quan li va semblar que ja va estar calmat, var dir: “Tornem a casa”. I quan som aquí als Quatre Camins veiem fum que cremaven l’església. Vam fer mitja volta i vam tornar cap a can Pau de Brugueres uns quants dies més

Rosa Cortès i Oliva

«Van perseguir la religió, bàsicament buscar matar capellans per eliminar-ho tot. No sé si eren anarquistes o bé del POUM o de qui fos. Un grup o altre... no controlat, perquè no crec que fossin els republicans

Mn. Josep Poch i Ruestes

«Quan van dir que havia esclatat la guerra, va venir un cotxe d’aquests descapotables i hi anaven cinc o sis persones amb fusells, vestits de vermell, que deien que eren la FAI i que eren de Granollers. I van tirar una campana del campanar daltabaix

Pere Icart Serra

«Quan van tirar la campana a terra ja feien apartar tota la gent de per aquí. Va caure, va fer un sot molt gros i de rebot va saltar la muralla (que va fer malbé una mica de muralla) i l’empedrat que hi ha aquí pujant l’església... va quedar allà... així, de bocaterrosa. Aleshores deien que era per fer material de guerra

Jacint Pujol Filbà

Fruït del saqueig, es va cremar els retaules i mobles de l’interior de l’església de Sant Pere de Vilamajor, van robar i destruir les relíquies i material de valor com creus de metalls preciosos, làmpades d’aranya, canelobres, i també es van destruir pedres amb imatges esculpides a les claus de voltes de la nau i d’algunes capelles. Un dels elements patrimonials de més valor, el retaule del segle XVI del pintor vigatà Joan Gascó, es va perdre en aquest incendi.

Atesa la situació traumàtica viscuda, mossèn Moisès Geli, aleshores rector de la parròquia, demanà al bisbat ser rellevat del càrrec. El 5 de gener de 1940, Francesc Canellas fou nomenat nou rector de Sant Pere de Vilamajor. El rector Francesc Canellas deixà per escrit el següent testimoni sobre les seves primeres impressions de l’interior de l’església:

 «Su grande y espaciosa fábrica, sin ventanales ni puertas, con el pavimento maltrecho, las tumbas arrancadas, las paredes, bóvedas y arcadas ennegridas [sic], quemadas, mejor, requemadas, sin barandillas en el coro, con solo el hueco de la columna donde había el púlpito; igual desastre en el baptisterio en donde antes había dos dependencias, una de las cuales contenía los objetos de más valor… En fin, un templo antes llamado o conocido como la “Catedral del Vallés” no tanto por las dimensiones como por el gran valor que contenía, con su célebre y valiosos retablo, con sus diez altares bien provistos de todo… profanado, expoliado, robado, destruido o quemado todo su contenido, primero en su mínima parta por unos pocos desalmados, muy jóvenes de Granollers y después en su mayor parte –pues fue quemado en su mayor parte todo dentro– por otros, mujeres y hombres de nuestro mismo pueblo… Dios se apiade de sus almas y los tenga de su mano[.]»

Mn. Francesc J. Canellas

En referència al seu antecessor, mossèn Canellas digué:

«[…] comprendo muy bien el descorazonamiento de mi antecesor, que había visto y vivido el estado floreciente y la riqueza de nuestro templo y después de la revolución marxista, tuvo que contemplar su estado lastimoso, vergonzoso… Palpó asimismo las muchas obras necesarias que en la casa Rectoral [sic] debían practicarse después de haber sido habitada por el Comité y desbalijada [sic] por este y otro. Por todo lo cual y sabedor por experiencia que la voluntad práctica del pueblo o parroquia no responde ni de lejos a su posibilidad, me explico que el sufriese una especie de depresión de ánimo que le encaminase repetidas veces al Obispado, como me consta, pidiendo encarecidamente el traslado a otra parroquia.»

Mn. Francesc J. Canellas

A més de l’església de Sant Pere de Vilamajor també foren saquejades i cremades l’esglesiola de Santa Susanna, l’ermita de Sant Elies i les capelles de Sant Joan de Cavallar, de Sant Josep de can Vidal i de can Derrocada.

FETS I TESTIMONIS

Quan el 20 de juliol de 1936 l’escamot armat de la FAI es presentà al poble i pujà a la plaça de l’església, nombroses persones s’hi agruparen al voltant per veure què passava. Segons els testimonis, enmig dels presents hi havia en Pompeu Fabra i Poch, qui, en veure els atemptats en contra del patrimoni, fou l’únic que alçà la veu i s’adreçà a l’escamot revolucionari per intentar de dissuadir-los. Alguns veïns ho recorden de la següent manera:

 «I van pujar a dalt de la plaça amb el cotxe i van baixar, armats. I va pujar un senyor que era en Pompeu Fabra i allà es va expressar molt l’home que no ho fessin, que hi havia molt valor, que hi havia patrimoni de no sé què... O sigui, que va fer un esforç de tot lo que va poguer i inclús si no s’hagués retirat potser li hagués anat malament. Saps què vull dir? Van fer una pila de bancs al mig, els van ruixar i van fotre foc i se’n van anar.»

Isidre Serra Paytuví

«Em sembla que [en Pompeu Fabra] estava en una de les cases de can Cortès, que hi va estar un temps... i va ser l’únic que va sortir aquí perquè no cremessin l’església.»

Joan Maixencs i Subirachs

«[...] van amenaçar tant [en Pompeu Fabra] que va desistir... I van cremar tots els tresors artístics més que no valor d’or i plata: retaules, pintures que l’església havia anat recollint de mica en mica perquè no es van pintar tots aquí ni per aquí.»

Mn. Josep Poch i Ruestes

«Des de l’habitació nostra, que era aquí baix a la riera, veiem les llamarades... i se sentia els sants que queien fent “Barrabàs!”.»

Maria Icart Serra

Segons aquests relats, l’escamot armat no es va dissuadir de cremar tot el material religiós de l’interior de l’església ni d’endur-se algunes campanes; ans van amenaçar en Pompeu Fabra, fent-lo callar i enretirar. De les quatre campanes, tan sols la Gran i la Petita s’han salvat perquè no servien cap funció religiosa, sinó que marcaven els tocs civils (les hores i els quarts). Val a dir que, tot i que no hi ha testimonis que afirmin explícitament que el fet  que les campanes Gran i Petita s’hagin salvat es deu a la intervenció directa de Pompeu Fabra, aquesta no és pas una teoria forassenyada, sobretot si tenim en compte que altres campanes d’altres pobles en què s’han produït altercats similars durant la Guerra Civil no han tingut la mateixa sort.

BIBLIOGRAFIA

HERRERO BARO, Higini. Informe atorgament de l’honor de fill adoptiu de Sant Pere de Vilamajor a l’il·lustre senyor Pompeu Fabra i Poch. Centre d’estudis de Sant Pere de Vilamajor. 2013.


diumenge, de setembre 01, 2013

Confidències d'una reina

Peronella , esposa del comte Ramon Berenguer IV, va estar cinc vegades a Sant Pere de Vilamajor per espai de deu mesos.

-          - En la quarta setmana de juliol de 1157, un divendres, la reina va arribar a Vilamajor estant fins el dilluns.

-        -   La vigília de l’Assumpció, al mes d’agost, va arribar de nou a Vilamajor celebrant la festa.
-           El 18 de setembre tornà fins  el 21 on marxà cap a Sant Celoni

-    - La quarta setmana de febrer de 1158 estigué dos dies. Allà es trobà amb el comte que romangué dos dies a Vilamajor.

-        -  La primera setmana de març de 1158 estant dos dies.

En total tenim documentats un total de 13 dies d’estada de la reina a Vilamajor, una quantitat insignificant  però d’extrema importància en la història local del nostre poble.

La Teresa Sagrera ha sabut plasmar perfectament  en el llibre  “Confidències d’una reina” com era la vida en el segle XII a Vilamajor dins d’un context d’amor i passió. Un llibre que us recomano i que no podeu deixar de llegir.BIBLIOGRAFIA

SAGRERA, T. Confidències d’una reina. Columna

BALARY  i JOVANY, Josep. Orígens històrics de Catalunya. Es pot consultar a http://www.cervantesvirtual.com/obra/origenes-historicos-de-cataluna--0/


dimecres, de juny 05, 2013

El llinatge Llinàs de Vilamajor

Fotografia d'Higini Herrero

En J. Dantès fa una classificació de les masies catalanes en tres grans famílies. En el tercer grup trobem les  masies de   planta quadrada  de grans dimensions i amb sostre a quatre vents. Són les masies que tenen un aspecte senyorial degut a la seva majestuositat i les quals només podien accedir les classes més benestants, principalment membres de la noblesa.

A Sant Pere de Vilamajor tenim dos exemples: can Derrocada i Can Llinàs.  De la primera he parlat sovint en aquest bloc ( Les propietats de Can Derrocada , La noblesa de Vilamajor: la família Llança i DerrocadaCan Derrocada de Vilamajor:  la història continua ) però de la segona només l’he fet esment en una ocasió (La indústria lletera a Vilamajor a l’any 1913 ). Amb aquest article  vull recordar la història d’aquesta imponent masia.

Des d’antuvi l’home s’ha sedentaritzat en aquells indrets on  les condicions de supervivència fossin les més altes possibles, això vol dir trobar indrets que garanteixin la producció d’aliments (terra fèrtil) i accessibilitat a l’aigua (rius, pous). Sense cap mena de dubte aquestes condicions es donen en tota la plana al·luvial que va des de Can Parera de Canyes fins a Llinars del Vallès, i així ho demostra la gran densitat de construcció existents, les quals  són propietat de les nissagues més antigues i poderoses de les nostres contrades. Can Llinàs es troba entre aquestes.

Segons en Carreras i Candi, hi ha masos que prenen el seu nom per les circumstàncies  de lloc on es situa; Can Llinàs deu rebre el seu nom per estar a prop  d’un antic camp de lli, una planta herbàcia de la qual s’extreu la fibra la qual serà emprada per fer roba o cordes i la qual necessita d’una terra molt rica en nutrients. La zona on es troba Can Llinàs compleix tots els requisits necessàries pel conreu del lli: terra fèrtil i abundància d’aigua. Unes característiques de les quals es van donar compte els romans i visigots amb la creació de les vila de canyes, que rebé el nom pel conreu de  cànem, emprat per la fabricació de cordes, espardenyes i sacs.

Can Llinàs deuria de ser una petita masia productora de lli que amb el temps es va anar enriquint fins a formar una de les nissagues més poderoses de Vilamajor. Les primeres dades documentals que ens conten és de l’any 1384 quan Ferran Llinàs va signar a Sant Pere de Vilamajor una concòrdia amb els Consellers de Barcelona. Hem de remuntar-nos un segle després per trobar una segona referència, en aquest cas de Salvador Llinàs, el qual va morir a Vilamajor l’any 1484.  Aquest documents ens permeten veure com la família Llinàs disposava de cert poder, de certa riquesa encara que gens comparable amb les existents  a les grans ciutats

A mitjans del XVII vivia a Barcelona un tal Miquel de Riber, noble ciutadà de Barcelona, el qual posseïa una fortuna. La seva neta Teresa és va casar (1677) amb Joan de Llinàs i de Farell , el qual va néixer a Sant Pere de Vilamajor el 1599,  un ciutat honrat que no posseïa ni molt menys la riquesa i prestigi de la família Riber Sentmenat, però que per circumstàncies de la vida, va anar replegant tots els títols i riqueses provinents de la seva esposa. Fou en aquest període quan la família Llinàs es va enriquir  veritablement.

Al segle XVII la família es va traslladar fins a Barcelona. S’ho podien permetre i els interessava per millorar el seu status social (de rics propietaris rurals a rics ciutadans honrats de Barcelona). En Barcelona es dedicaven  a l’exportació de productes tèxtils (escots) en l’empresa “Llinàs, Rossel i Feu” (1666-1674. Altres negocis foren  l’arrendament de neu (1683). Totes dues activitats molt vinculades al Vilamajor (productor de lli i de neu).  Sembla ser que els seus negocis varen anar força bé atès que hi ha nombroses referències de familiars  que participaren en la defensa de Barcelona de 1714. No tractaré en aquesta article l’evolució de la nissaga, però si tens curiositat pot consultar-la en la següent pàgina web  http://www.11setembre1714.org/cercar.html (poses Llinàs al cercador i et sortirà tota la informació).

El 16 d’agost de 1773  es nada Eulàlia de Llinàs i de Ponsinch de Magarola i d’Alòs la qual es va casar  amb Benet de Sagarra iniciant-se una nova nissaga a Can Llinàs: els Segarra.  Per que us doneu compte de la potència econòmica de la família Llinàs, faig un petit esment a les propietats que ella aporta a la família Segarra:  una grandiosa finca rústica a Santa Coloma de Gramenet, un terrenys de regadiu a Sant Andreu Palomar  i a Canet de Mar, Sant Cebrià i Sant Pol, la masia de Can Llinàs a Sant Pere amb una colla de jornals de bosc  i alguns vessants de regadiu i vinya, una finca a Perpinyà amb dues cases, terrenys a Sarrià i Sant Gervasi, un habitatge al carrer Sepúlveda de Barcelona i una gran casa al carrer Mercaders 33 de Barcelona.

La masia de Can Llinàs fou emprada per la família Segarra com un lloc de producció i com a habitatge de relax.  A principis del segle XX es va convertí en una granja productora de llet  gràcies a l’empenta de Ferran Segarra i de Siscar. En aquest mateix lloc en Josep Maria de Segarra va escriure  El Mal caçador basat en l’espai vilamajorenc que l’envoltava.

Hores d’ara i sense saber-ne la història, Can Llinàs i les seves masoveries Can Vidal, Can Gras i Can Llobera, són propietats d’altres persones no relacionades amb la nissaga Segarra. Però això és una altre història.

Bibliografia

SAGARRA,  Josep Maria.  Memòries I. Obra completa

SARRIA SARACHO, Ferran. Les masies. El veïnat de Canyes. Quaderns de Vilamajor 2. Centre d’estudis de Sant Pere de Vilamajor. 2002.
Ferran de Segarra i Siscar. Semblança biogràfica. Conferència pronunciada davant el Ple per EVA SERRA I PUIG el dia 21 d’octubre de 2004. Institut d’estudis catalans.