dimarts, de setembre 20, 2011

Can Derrocada de Vilamajor. La història continua


A  l’arxiu de la Corona  d’Aragó s’ha localitzat una  carta de principis del segle XIV que diu:

"Nos, Jaime [por la gracia de Dios Rey de Aragón, de Valencia,de Cerdeña y de Córcega, Conde de Barcelona], por las preces y humildes súplicas del noble Raimundo Berenguer de Cabrera, de gracia especial y cierta ciencia, concedemos a ti Ferrer ses Derrocada habitante en San Pedro de Vilamajor y a los tuyos perpetuamente, que no estéis obligados ni tú ni los tuyos a residir personalmente en la casa manso llamado Manso Roig, que por Nos es tenido en feudo en la parroquia de San Pedro de Vilamajor predicha. Por el contrario, tú y los tuyos podéis abandonar la residencia en dicho manso e ir a habitar donde quisiereis, sin impedimento ni condición Nuestra o de los nuestros; dejando a salvo nuestros censos y otros derechos que tenemos o debamos tener en dicho manso. Mandando por la presente a todos nuestros Oficiales presentes y futuros, que esta nuestra gracia tengan por firme y obedezcan, y la hagan obedecer inviolablemente según más arriba se expresa.
En testimonio de lo cual, te damos nuestra presente carta, corroborada por nuestro sello pendiente.
Dada en Valencia, a ocho de las Kalendas de marzo, año 1309

Tot plegat que significa? 

Doncs que la família  Ferrer ses Derrocada va deixar la seva condició de remences.

Remences! que vol dir això?

Els pagesos sotmesos a la servitud de la gleva no podien abandonar el mas que treballaven sense haver-se redimit per part del seu senyor feudal. La redempció afectava no solament el pagès, sinó també la muller i, sobretot, els fills i filles. Els preus de redempció varien molt en el transcurs del temps i estan en consonància amb l'avaluació que es fa del mas.

Per què va sorgir la remença?

Hi havia èpoques de crisi a causa d’una dolenta producció ( per causes naturals o climàtiques: sequeres o inundacions) provocant una disminució de les rendes del senyor. La seva solució fou augmentar els impostos. Però molta gent i degut a que tot es tornà insuportable (una baixa producció+un augment dels impostos= fam= mort ) decideix marxar del mas abandonant-lo, marxant cap a terres més riques o cap a terres on el senyor feudal no apliqués tants impostos, i de retruc, provocant que el senyor deixi de rebre rendes. Són els conegut com a masos rònecs. La solució del senyor era establir pagesos en aquest masos rònecs en unes immillorables condicions i amb les següents  clàusules:   què no reconeixerien cap altre senyor, millorar-ne el conreu, fer-hi residència, transmetre el mas a un hereu i no vendre, alinear o empenyorar sense l’acord del senyor. Era l’impost conegut com a remença que no deixava de ser un sistema que assegurava l’entrada de rendes al senyor.

Així, doncs, la família Ferrer ses Derrocada tenia un senyor?

Efectivament. El document ens diu que el mas pertany al rei Jaume, per tant senyor de la família Ferrer ses Derrocada.
No es tracta d’un fet aïllat a Vilamajor, sinó tot al contrari atès que Vilamajor era feu comtal, o sigui, pertanyia al comte de Barcelona. Hi ha nombroses referències possessions reials a casa nostre.

Que significava deixar de dependre d’un senyor feudal?

Doncs passar a ser considerat lliure, o sigui, la capacitat que tenen de poder escollir residència allà on vulguin i per tant deixar de pagar els seus tributs al Rei.
Evidentment la família Ferrer ses Derrocada obtingué el privilegi per la seva situació nobiliària atès que no es tractava d’una prerrogativa accessible a tothom (i molt menys als pagesos pobres).

Ens aporta alguna informació més la carta?

La masia de Can Derrocada no sempre s’ha anomenat així. Veiem que a l’any 1309, i es vol entendre que els anys anteriors, rebia el  nom de Mas Roig. Tenint en compte la norma toponímica de l’època, cal atribuir a la família Roig com l’antiga propietària de Can Derrocada abans de l’arribada dels Ferrer ses Derrocada. Un mas que era propietat reial, com s’ha dit anteriorment.

Això vol dir que la família Derrocada va marxar de  Vilamajor al segle XIX?

Caldrà fer més estudis però crec que no va ser així atès que existeixen documents que indiquen que membres de la família Derrocada romangueren fins entrar el segle XVII.

Fonts:

Arxiu de la Corona d’Aragó, Barcelona, Reial Carta  del 8 de març de 1309, secció Cancilleria, Registre 206, foli 102.

PLANTADA Y AZNAR, Jorge. Nobleza rural catalana. Masias del Valles. Edicions Hidalguia. 1968
dimarts, de setembre 06, 2011

Emissions monetàries a Vilamajor durant la Guerra civil

L’ajuntament de Sant Pere de Vilamajor  creà, per acord del dia 30 d’abril de 1937, una emissió de paper moneda amb els valors d’1 pesseta i de 50 cèntims per un import total de cinc mil pessetes.

Foren impressos per la tipografia El Secretariat Català de Barcelona, segons uns dibuixos de l’artista barceloní Lluís Pallarès. Aquest bitllets estan presidits, a l’angle superior esquerre de l’anvers, per l’escut de Barcelona i, a l’angle inferior dret, s’hi veu una espiga de blat i una roda dentada. El revers està totalment ocupat per un dibuix en què es veuen unes fabriques i una vaca simbolitzant la potencia industrial i la vocació ramadera de la contrada.

En la sessió municipal del dia 10 de setembre de 1937, s’acordà crear una nova emissió de paper moneda, aquesta vegada amb tres valors: 1 pesseta, 50 cèntims i 25 cèntims per un import total de sis mil cinc-centes pessetes.

En aquest cas foren també impressos per la casa El Secretariat Català sobre paper de la casa Josep Guarro de Capellades. Els nous bitllets estan presidits a l’anvers i al revers per l’escut de Catalunya voltat per unes orles.
 En la sessió del dia 29 de setembre de 1937, s’acordà retirar de la circulació els bitllets de la primera emissió i canviar-los pels nous bitllets que s’acabaven de posar en circulació, donant un termini de vuit dies per procedir al seu canvi. El bitllets retirats foren anul·lats amb l’aposició del mot impresos  amb un timbre tampó violeta.

Font: TURRO MARTINEZ, Antoni. Les emissions monetàries  oficials de la Guerra Civil (1936-1939).


Per + info:  cliqueu AQUÍ
Font Diari oficial de la Generalitat de Catalunya del 3 i 9 d'octubre de 1937

Font: Actes de l'Ajuntament de Sant Pere de Vilamajor

divendres, de setembre 02, 2011

Els "empestats", habitants del "cementiri del morbo" de Vilamajor

Durant l’epidèmia de pesta que assolà Vilamajor en el segle XVI i XVII, la universitat de Vilamajor es va veure obligada a prendre diverses mesures com la creació de nous cementiris on enterraven als “empestats” (rebien el nom del “morbo” o els dels “estrangers”).

Que es considerava un “empestat”? Els que rebien una certificació mèdica positiva  de tenir la enfermetat. L’obtenció d’un certificat positiu (no tenir la pesta)  era vital per les famílies per què era l’única manera de ser enterrat en el cementiri eclesiàstic, en terra sagrada.  Però també ho era per les autoritats les quals no volien de cap manera que es declarés oficialment una epidèmia al seu poble, seria la ruïna.  El personal encarregat d’emetre el certificat estaria  sotmès a enormes pressions  i molt sovint serien subornats. I si no era possible es van fer falsificacions Per aquestes raons  les dades oficials (llibre de defuncions)  de morts a causa de la pesta a Sant  Pere s’han d’agafar amb pinces. Molt probablement hagueren més morts a Vilamajor  dels que ens pensem.

dijous, de setembre 01, 2011

Una sirena a Vilamajor?

Uns primers estudis van determinar que l’escultura Ibérica trobada entre les parets de Can Canal era la representació d’una deessa de la fertilitat (http://vilamajor.blogspot.com/search?q=LA+NENA ). Estudis posteriors, com el realitzat per Maria Jose Pena (PENA, M.J. Sirenas de ayer, sirenas de siempre. A proposito de un racconto del principe Giusseppe Tomasi di Lampedusa. UAB) demostren que potser no es tracta d’una deessa sinó la representació d’una sirena.

 Sembla ser no es tracta d’un fet excepcional atès que hi ha nombroses representacions a Catalunya. Curiós!!!