dijous, de març 01, 2012

Can Parera de Canyes

La masia de la fotografia nº 3 correspon a la masia de Can Parera de Canyes

Can parera de Canyes el 1930. Foto d'Antoni Gallardo. Font: centre excursionista de Catalunya

L’arxiu comarcal del Vallès Oriental guarda una joia a la qual he tingut el gust d’accedir: el capbreu de Vilamajor de 1727-1743. És tracta d’un document de més de 700 pàgines que ens explica les possessions que tenien els pagesos de Vilamajor durant aquest període  de temps.

El seu anàlisi requereix hores, dies, mesos o anys de treball!! Sé que algun dia ho aconseguiré però ara per ara l’únic que he pogut aconseguir és treballar una ínfima part: la relativa a Can Parera de Canyes.

Les següents línees no pretenen ser un estudi exhaustiu sinó tant sols una petita descripció de la extensa informació que podem trobar.

A l’any 1727,  Vilamajor era un territori que pertany al successor dels comtes de Barcelona (Rei d’Espanya) el qual va cedir el domini a la família Copons, concretament a Joan de Copons Falcó i Aymerich senyor de la Manresana, i a Josep Copons Boixadòs i de Sentmenat. Aquest cedien el domini útil (el dret d’ús) als pagesos a canvi d’una renda. En el cas de Can Parera de Canyes, el dret l’exercia el cap de família n’Antoni Parera  el qual també tenia drets sobre les següents propietats:

Masies:

Can Parera de Canyes: amb les cases en ell construïdes i edificades, amb les seves terres, honors i possessions, tant conreades com ermes, estenent-se tant en muntanya com en plana, vinyes, terres, terrenys, prats, pastures, aigües, aqüeductes, amb tots els drets i pertinences seves i amb arbres de diversos gèneres.   

tot el mas Riquer, en runes i  amb les seves terres, amb els mateixos  honors i possessions.

tot el mas anomenat Huguet derruït, amb les seves terres, honors i possessions de la mateixa, en la dita parròquia de Vilamajor.

El mansi Noguera de Canyes tinc i posseeixo tal com i de la manera que els predecessors del dit mas Noguera   des de llarg temps enrere tingueren i posseïren pels dits nobles consocis Copons i de Boixadós senyor i  sota el domini  i l’alou d’ells mateixos, en tant que successors del dit senyor Rei

tot el mas anomenat Cavallar, derruït, i el dit mas Noguera unit i agregat com terres seves, i amb els  honors i possessions mateixos

un mas anomenat Subirats derruït, el qual es troba agregat al mas Noguera, amb  terres, honors i possession

Terres:

Una parcel·la de terra que està en lloc anomenat La Oliveretas, situada en la dita parròquia.

una altra parcel·la de terra que és a la muntanya en el lloc anomenat Camprodon, en el terme de Vilamajor.

una altra parcel·la de terra que està en la dita muntanya i en el lloc anomenat Parera Salom

Una altra parcel·la de terra que està en lloc anomenat Costa de Borràs.

Una altra parcel·la de terra que està en el lloc denominat als Fités

Una altra parcel·la de terra que està en el lloc nomenat Los Avellars també anomenat Coll de Murtra

Una altra parcel·la de terra que està en el lloc nomenat Fompoya.

Una altra parcel·la de terra que està en el lloc anomenat La Olzinella.

Una altra parcel·la de terra en el lloc anomenat Auladell, prop del lloc anomenat La Corbetera.

Una altra parcel·la de terra que està en lloc nomenat als Verns

Una altra parcel·la de terra que està en el lloc nomenat Nou

un altra petita parcel·la de terra que esta en el lloc anomenat Las Pilateras.

un altra petita parcel·la de terra que esta en el lloc  anomenat Sarreinera.

un altra petita parcel·la en el lloc La Plana.

Una petita parcel·la de terra que es troba en el lloc anomenat Los Tosals.

Una petita parcel·la de terra situada a la parròquia de Vilamajor quina aigua rega, en el lloc anomenat Camp Moner

Tota aquella part   petita terra arada,   que esta sembrada una quartera de blat mesurat en la vila de Granollers ,  una mica mes o menys, amb diversos arbres i que es troba radicat  en dita parròquia de Vilamajor en el lloc anomenada mas Cavallar.

Una petita terra heretada  que pertany  en aquest lloc gran petita terra mas Noguera situada en dita parròquia de Vilamajor en lloc anomenat La Horta de Boscatell
Una petita parcel·la de terra que es troba en el lloc anomenat Las Pilateras en altra moment  Lo serrat d’en cavallar.

una petita terra que es troba en lloc anomenat Las canalies

un altra petita parcel·la en el lloc La Plana

un altra petita parcel·la en el lloc el Trullol

un altra petita parcel·la de terra en el lloc anomenat Las Olzinellas

un altra petita parcel·la de terra que es troba en el lloc anomenat Farreras.

un altra petita parcel·la de terra que antigament era una vinya, que pertany al dit mas Noguera que està en un lloc anomenat La Costa

un altra petita parcel·la de terra que es troba en el lloc anomenat La Noguera

un altra petita parcel·la de terra en dita parròquia de Vilamajor en la riera de nom Hom

una petita peça de terra  que em  pertany prop al mas Cavallar en un lloc anomenat lo Prat

una petita parcel·la de terra situada en el lloc anomenat la Font de na Cavallera o lo Prat de Subirats.

una petita parcel·la de terra que es troba en un lloc anomenat Parera de l’Alou

una petita parcel·la de terreny ques troba en el lloc anomenat font del Cavallar.

una petita parcel·la de terra en el lloc dit Camp Maleny

Una petita terra en el lloc anomenat les Trevucades.

una petita parcel·la de terra en el lloc anomenat Las Monsonas

una petita parcel·la de terra situada en el lloc anomenat Quarts de Bosch alies Trevucades.

tot  mas planell, dita parròquia,  una petita terra que es troba en el lloc anomenat La Olzinella alias Corbatons.

tot mas  Gras de Munt de dita parroquià, a la qual hi ha una petita terra, que es troba en el lloc anomenat La Serra Mitja

una petita parcel·la de terra en el lloc anomenat Las Corbateras i Costa Desbellot.

Una petita parcel·la de terra que es troba sobre el mas Ollet en el lloc anomenat Lo Tortallet.

Una petita parcel·la de terra que es a prop del moli d’en Moner


Hom pot veure que Antoni Parera no era pas “un pobre desgraciat” . Sinó tot al contrari atès que era una de les persones que més possessions tenia en tot el terme de Vilamajor.

La riquesa del document no es troba en saber les possessions de cada masia sinó en la riquesa toponímica. Heu pogut llegir un munt de topònims, alguns coneguts però d’altres que “sonen a xino”. Malauradament molt s’han perdut.

Malgrat tot, només l’anàlisi en profunditat de la masia de Can Parera de Canyes es mereix un llibre, impossible de reproduir-lo en aquest blog. En el futur em comprometo a  esmicolar la informació i penjar-la a la xarxa. 


NO DEIXEU DE VEURE L'ARTICLE PUBLICAT EL PASSAT DIMARTS: LES VÍCTIMES DE LA GUERRA CIVIL A VILAMAJOR

Bibliografia

Arxiu  fotogràfic Centre excursionista de Catalunya

Capbreu Sant Pere de Vilamajor  1727-1743

1 comentari:

Bàrbara ha dit...

les Canelies , es com es coneixen els barrancs que baixen per la vessant Nord de la Serra Llarga , a l'alçada de Can Pairana.